....  Supporting organic farming  ..  Yn cefnogi ffermio organig  ....

....

Supporting organic farming

..

Yn cefnogi ffermio organig

....

....

We are proud to be the UK’s leading supplier of organic poultry feed, and can provide our customers with a range of over 85 organic poultry diets for both laying and meat birds. 

We work in partnership with Organic UK to promoting organic food to consumers.  The Organic UK campaign actively promotes the consumption of organic products aiming to inform consumers as to why they should buy organic, along with the benefits of organic food.

Partly through their efforts, the market for organic products through the supermarket continues to grow, surpassing £2 billion in 2017.

Humphrey Feeds & Pullets regularly works with Organic Farmers and Growers (our organic certifier), DEFRA and the European Union to guide them on matters of organic poultry nutrition and feed production to ensure that at all times the feed that we and other EU organic feed manufacturers produce is compliant with the ethos of organic, whilst ensuring that it meets the birds’ nutritional and welfare needs.

Consisent and optimal organic nutrition

..

Rydyn ni’n ymfalchïo mai ni yw cyflenwr bwyd dofednod organig mwyaf blaenllaw y DU, a’n bod ni’n gallu darparu mwy na 85 o ddietau dofednod organig amrywiol ar gyfer adar dodwy ac adar cig.

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ag Organic UK i hybu bwyd organig i ddefnyddwyr.Mae ymgyrch Organic UK yn mynd ati i Hybu defnyddio cynhyrchion organig â’r nod o roi gwybodaeth i gwsmeriaid ynglŷn â pham y dylen nhw brynu’n organig, ynghyd â buddion bwyd organig.

Mae’r farchnad ar gyfer cynhyrchion organig trwy’r archfarchnadoedd yn parhau i dyfu ac roedd yn werth mwy na £2 biliwn yn 2017, yn rhannol oherwydd eu hymdrechion nhw.

Mae Humphrey Feeds & Pullets yn gweithio’n rheolaidd ag Organic Farmers  and Growers (ein hardystiwr organig), DEFRA a’r Undeb Ewropeaidd i roi canllawiau iddyn nhw ar faterion yn ymwneud â maeth dofednod organig a chynhyrchu bwyd, i sicrhau bod y bwyd rydyn ni a gweithgynhyrchwyr bwyd organig eraill yr Undeb Ewropeaidd yn ei gynhyrchu bob amser yn cydymffurfio ag ethos bod yn organig, a’i fod ar yr un pryd yn diwallu anghenion yr adar o ran maeth a llesiant.

Y maeth organig gorau posibl a chyson

....

....

For two decades, our approach to producing organic layers feed has not changed.  We source the most suitable and best organic materials available from known and trusted sources, enabling us to ensure that our organic nutrition remains consistent and optimal for the birds that we feed.

We have produced organic poultry feed for nearly 20 years and are one of only a few feed manufacturers to be able to produce organic mash, the most suitable feed form for laying birds.

..

Dydy ein modd o fynd ati i gynhyrchu bwyd organig i ddodwyr heb newid am ddau ddegawd.

Rydyn ni’n defnyddio’r deunyddiau organig gorau a mwyaf addas sydd ar gael o ffynonellau rydyn ni’n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddyn nhw, ac mae hyn yn ein galluogi ni i wneud yn siŵr bod y maeth organig yn gyson a’r gorau posibl ar gyfer yr adar rydyn ni’n eu bwydo.

Rydyn ni wedi cynhyrchu bwyd dofednod organig am fwy nag 20 mlynedd ac rydyn ni’n un o’r ychydig weithgynhyrchwyr bwyd sy’n gallu cynhyrchu llith organig, sef y ffurf fwyaf addas ar fwyd i ddodwyr.

....