....

Privacy Policy

Use of information

This Privacy Policy explains what data we will collect from you when you access the Humphrey Feeds & Pullets website and how we may use that data.

We are committed to protecting your privacy. Parts of our website can be viewed without giving us any data about yourself. However for certain areas of the website and for certain functions you are required to enter or we will collect personal data.

Confidentiality and Legal Privilege

Any and all information we gather or hold about you is confidential whether or not you are a current or past client of Humphrey Feeds & Pullets. This overriding duty of confidentiality is subject to restrictions imposed by law (for example, in relation to money laundering or drug trafficking) or imposed by order of the Court.

Collecting your Personal Data

We will ask you when we need data that personally identifies you or allows us to contact you.

Personal data collected by us is usually limited to your name, email address and location but may from time to time include other data when needed to provide a service that you have requested. We will always make it clear how we will deal with your personal data.

Use of your Personal Data

We use your personal data to contact you when you have a query or request data from us and to supply you with any services you may order from us.

We respect your privacy and will not sell or make available in any way your personal and/or sensitive data except where you have specifically asked us to do so or if we are required to do so by law.

Security of your Personal Data

We will safeguard the security of your personal and sensitive data and will comply with the restrictions you specify on its use. We will carefully protect your data from loss, misuse, unauthorised access or disclosure, alteration or destruction.

Your data will be stored in a password-controlled database on servers with limited access and will not be shared outside our firm without your permission, except under the conditions explained above. However, electronic transmission and processing of data is inherently insecure, and we cannot absolutely guarantee the security of any data that you disclose on-line.

..

Polisi Preifatrwydd

Defnyddio gwybodaeth

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio pa ddata y byddwn ni’n eu casglu oddi wrthych chi pan fyddwch chi’n cyrchu gwefan Humphrey Feeds & Pullets, a sut y gallen ni ddefnyddio’r data hynny.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiogelu’ch preifatrwydd. Gallwch chi edrych ar rannau o’n gwefan heb roi unrhyw ddata i ni amdanoch chi’ch hun. Fodd bynnag, mewn rhai rhannau penodol o’r wefan ac ar gyfer rhai swyddogaethau penodol mae gofyn ichi fewnbynnu data personol neu fe fyddwn ni’n casglu data personol.

Cyfrinachedd a Braint Gyfreithiol

Mae unrhyw wybodaeth a’r holl wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu neu’n ei dal amdanoch chi’n gyfrinachol p’un a ydych chi’n gleient presennol neu’n gyn gleient Humphrey Feeds & Pullets ai peidio. Mae’r ddyletswydd cyfrinachedd or-redol hon yn amodol ar gyfyngiadau a orfodir yn ôl y gyfraith (er enghraifft, o ran gwyngalchu arian neu fasnachu mewn cyffuriau) neu a orfodir yn unol â gorchymyn y Llys.

Casglu’ch Data Personol

Fe fyddwn ni’n gofyn ichi pan fydd angen i ni gael data sy’n ei gwneud hi’n bosibl eich adnabod yn bersonol ohonyn nhw neu sy’n caniatáu i ni gysylltu â chi.

Mae’r data personol rydyn ni’n eu casglu fel rheol wedi’u cyfyngu i’ch enw, eich cyfeiriad e-bost a’ch lleoliad ond fe allan nhw, o bryd i’w gilydd, gynnwys data eraill pan fo’u hangen i ddarparu gwasanaeth rydych chi wedi gwneud cais amdano. Fe fyddwn ni bob amser yn egluro sut y byddwn ni’n delio â’ch data personol.

Defnyddio’ch Data Personol

Rydyn ni’n defnyddio’ch data personol i gysylltu â chi pan mae gennych chi ymholiad neu pan rydych chi’n gofyn am ddata oddi wrthym ni, ac i gyflenwi unrhyw wasanaethau y gallech chi eu harchebu oddi wrthym ni.

Rydyn ni’n parchu’ch preifatrwydd ac ni fyddwn ni’n gwerthu’ch data personol a/neu sensitif, nac yn eu gwneud ar gael mewn unrhyw ffordd, heblaw pan fyddwch chi wedi gofyn yn benodol i ni wneud hynny neu os bydd gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Diogelwch eich Data Personol

Fe fyddwn ni’n diogelu’ch data personol a sensitif ac fe fyddwn ni’n cydymffurfio â’r cyfyngiadau y byddwch chi’n eu nodi ynglŷn â’u defnyddio. Fe fyddwn ni’n diogelu’ch data’n ofalus rhag eu colli, eu camddefnyddio, eu cyrchu neu eu datgelu heb awdurdod, eu newid neu eu difrodi.

Caiff eich data eu storio mewn cronfa ddata a reolir â chyfrinair ar weinyddion sydd â mynediad cyfyngedig, ac ni fyddan nhw’n cael eu rhannu y tu allan i’n cwmni heb eich caniatâd, heblaw dan yr amodau a esbonnir uchod. Fodd bynnag, mae trosglwyddo a phrosesu data yn electronig yn anniogel yn ei hanfod, ac ni allwn ni warantu diogelwch unrhyw ddata y byddwch chi’n eu datgelu ar-lein yn llwyr.

....