|

.... Enquiries: .. YMHOLIADAU: .... 01962 764 555  |  .... FEEDs: .. BWYD: .... 01962 764 510

 

....

Everything we know goes into
Advancing Poultry Performance

..

Mae popeth rydyn ni’n ei wybod yn cyfrannu at
Hyrwyddo Perfformiad Dofednod

....

....

As dedicated poultry feed and point of lay pullet suppliers with an 85-year history, there is only one thing we want to do with the knowledge we have gained – share it with our customers.

..

A ninnau wedi bod yn cyflenwi cywennod a bwyd dofednod yn benodol am 85 mlynedd, does dim ond un peth rydyn ni eisiau ei wneud â’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu – ei rannu â’n cwsmeriaid.

....

....

We understand that every flock is different, so that is why everything we do is designed to meet the individual needs of your flock. 

Whether mimicking conditions in our pullet rearing houses to match those of your laying sheds, or creating a bespoke conventional or organic poultry feed diet to meet your flock’s needs, our team of highly experienced and knowledgeable poultry specialists will work with you at every step of the way to help optimise the performance and welfare of your birds.

..

Rydyn ni’n deall bod pob haid yn wahanol, felly dyna pam fod popeth rydyn ni’n ei wneud wedi’i fwriadu i ddiwallu anghenion unigol eich haid chi.

Boed yn dynwared amodau yn ein cytiau magu cywennod i gyfateb i amodau’ch siediau dodwy chi, neu’n creu diet bwyd dofednod confensiynol neu organig yn benodol i ddiwallu anghenion eich haid chi, fe fydd ein tîm o bobl hynod brofiadol a gwybodus sy’n arbenigo mewn dofednod yn gweithio gyda chi bob cam o’r ffordd i helpu i sicrhau bod eich adar yn perfformio ar eu gorau, ac i sicrhau eu llesiant.

....

winner-national-egg-and-poultry-awards-2019.png