....  Specialists in optimising free range egg production  ..  Yn arbenigo mewn cael y gorau wrth gynhyrchu wyau maes  ....

....

Specialists in optimising free range egg production

..

Yn arbenigo mewn cael y gorau wrth gynhyrchu wyau maes

....

....

Our team of knowledgeable and experienced free range poultry specialists have been supporting independent free range egg farmers since the middle of the 1980s.

Free range birds need to be robust, as they enjoy the challenges of the changing seasons.  In our free range poultry feed, we have developed the optimal balance between nutrition and performance, fully understanding its importance in free range flocks.

Tailored diets to match your free range poultry feed requirements

..

Mae ein tîm o bobl brofiadol a gwybodus sy’n arbenigo mewn dofednod maes wedi bod yn cefnogi ffermwyr wyau maes annibynnol ers canol yr 1980au.

Mae’n rhaid i adar maes fod yn gryf, gan fod yn rhaid iddyn nhw wynebu heriau’r tymhorau newidiol.

Rydyn ni wedi datblygu’r cydbwysedd gorau posibl rhwng maeth a pherfformiad yn ein bwyd dofednod maes, gan ddeall yn llwyr ei bwysigrwydd mewn heidiau maes.

Dietau wedi’u teilwra i gyfateb i’ch gofynion chi o ran bwyd dofednod maes

....

hfandp_free_range_organic_eggs.JPG

....

Unlike many other free range poultry feed manufacturers who will produce a limited range of free range feeds, Humphrey Feeds currently formulate and manufacture over 400 different feeds and, through our uncompromising approach to bird nutrition, can match a diet to the specific needs of your free range flock.

Similarly, our pullet rearing team will work with you to understand your individual requirements to deliver to you a robust pullet, with good natural immunity, that is best able to fulfill its genetic potential on your farm.

It is this flexibility, together with our specialist knowledge of the entire free range egg production process, that can offer outstanding benefits for your birds’ performance, welfare and profit.

..

Yn wahanol i weithgynhyrchwyr bwyd dofednod maes eraill sy’n cynhyrchu amrywiaeth gyfyngedig o fwydydd maes, mae Humphrey Feeds ar hyn o bryd yn creu ac yn cynhyrchu mwy na 400 o wahanol fwydydd ac, oherwydd ein hagwedd ddigyfaddawd tuag at faeth adar, mae’n gallu creu diet i gyfateb i anghenion penodol eich haid maes chi.

Yn yr un modd, fe fydd ein tîm magu cywennod ni’n gweithio gyda chi i ddeall eich gofynion unigol chi er mwyn cyflenwi cywennod cryf, ag imiwnedd naturiol da ichi a fydd yn gallu cyrraedd eu potensial genetig i’r eithaf ar eich fferm.

Yr hyblygrwydd hwn, ynghyd â’n gwybodaeth arbenigol am broses gyfan cynhyrchu wyau maes, sy’n gallu cynnig buddion rhagorol o ran perfformiad a llesiant eich adar a’ch elw chithau.

....