....  Advancing poultry performance, since 1932  ..  Yn hyrwyddo perfformiad dofednod, ers 1932  ....

....

Advancing poultry performance, since 1932

..

Yn hyrwyddo perfformiad dofednod, ers 1932

....

....

Founded in 1932, Humphrey Feeds & Pullets is a family run business with a specialist knowledge of poultry nutrition and husbandry, going back over three generations.

Today, we are proud to be the UK’s leading dedicated poultry feed supplier and point of lay pullet supplier, to the independent poultry farmer.

Throughout the last 85 years, our mission has always been to advance poultry performance.  We appreciate that our customers and their families trust us with their livelihoods, and are passionate about sharing our knowledge and experience, helping poultry farmers in every aspect of their business.

Knowledge and experience

Our team of highly skilled and experienced poultry specialists are experts on all aspects of egg production.  They will work with you, to fully understand your requirements, creating a feeding program tailored to the specific needs of your flock or ensuring that your pullets are reared in a way that is most suitable for your house set up.

Our poultry feed is always fresh as it is made to order.  We produce over 400 different diets to match all requirements and can adjust the grists to meet the needs of the birds at the different stages of their production.  We regularly design special feeds for example to control egg size, improve shell quality and meet a variety of specific market requirements.

Custom-made to your requirements

At Humphrey Feeds & Pullets, we know that no one flock is the same, which is why everything we do is custom-made to advancing poultry performance and meeting your farm’s individual requirements.  It is this flexibility that can offer outstanding benefits both in terms of the health and welfare of birds, and the financial success of your business.

..

Busnes teuluol a sefydlwyd ym 1932 yw Humphrey Feeds & Pullets ac mae ganddo wybodaeth arbenigol am faetheg a hwsmonaeth dofednod, yn ymestyn yn ôl dros dair cenhedlaeth.

Heddiw, rydyn ni’n falch o fod yn gyflenwr mwyaf blaenllaw y DU o gywennod ar fin dodwy a bwyd dofednod i’r ffermwr dofednod annibynnol.

Trwy gydol y 85 mlynedd diwethaf, ein cenhadaeth oedd bob amser hyrwyddo perfformiad dofednod.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod ein cwsmeriaid a’u teuluoedd yn ymddiried eu bywoliaeth i ni, ac rydyn ni’n angerddol ynglŷn â rhannu ein gwybodaeth a’n profiad, gan helpu ffermwyr dofednod ym mhob agwedd ar eu busnes.

Gwybodaeth a phrofiad

Mae ein tîm profiadol, tra medrus o bobl sy’n arbenigo mewn dofednod yn arbenigwyr ym mhob agwedd ar gynhyrchu wyau.

Fe fyddan nhw’n gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion yn iawn, gan greu rhaglen fwydo wedi’i llunio i ddiwallu anghenion penodol eich haid chi neu i wneud yn siŵr bod eich cywennod yn cael eu magu yn y ffordd sydd fwyaf addas i drefniant eich cytiau chi.

Mae ein bwyd dofednod ni bob amser yn ffres gan ei fod yn cael ei wneud yn unol â manyleb y cwsmer.

Rydyn ni’n cynhyrchu mwy na 500 o wahanol ddietau i gyfateb i bob gofyniad a gallwn ni addasu’r mâl i ddiwallu anghenion yr adar ar gyfnodau gwahanol eu cynhyrchu.

Rydyn ni’n cynllunio bwydydd arbennig yn rheolaidd, er enghraifft, i reoli maint yr wyau, i wella ansawdd y plisg ac i ddiwallu amrywiaeth o ofynion penodol y farchnad.

Wedi’i wneud yn benodol i’ch gofynion chi

Yn Humphrey Feeds & Pullets, rydyn ni’n gwybod bod pob haid yn wahanol, a dyna pam fod popeth rydyn ni’n ei wneud yn cael ei wneud yn benodol i hyrwyddo perfformiad eich dofednod chi ac i ddiwallu gofynion unigol eich fferm chi.

Mae bod yn hyblyg fel hyn yn golygu ein bod ni’n gallu cynnig buddion ardderchog o ran iechyd a llesiant yr adar, ac o ran llwyddiant ariannol eich busnes.

....