Partners

Universal Feed Assurance Scheme:

https://www.aictradeassurance.org.uk

....

In our feed business we follow and are audited against the Universal Feed Assurance Scheme (UFAS), an internationally recognised standard for raw material traceability, integrity, quality and hygiene of storage and transport.

..

Yn ein busnes bwyd, rydyn ni’n dilyn y Cynllun Sicrwydd Bwyd Anifeiliaid Byd-eang (UFAS), ac yn cael ein harchwilio yn ei erbyn. Safon yw hon a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer olrhain, uniondeb, ansawdd a hylendid deunyddiau crai wrth eu storio a’u cludo.

....

Organic Farmers and Growers:

http://ofgorganic.org/

....

For our organic poultry feed manufacture, we have been registered Organic Farmers and Growers (OF&G) since 1996. Under this scheme we are regularly audited by the European Food Safety Inspection Service (EFSIS) which is accredited for EN45004 (Inspections) and EN45011 (Certification).

..

Rydyn ni wedi’n cofrestru â’r Organic Farmers and Growers (OF&G) ers 1996 ar gyfer gweithgynhyrchu ein bwyd dofednod organig. Mae’r Gwasanaeth Arolygu Diogelwch Bwyd Ewropeaidd (EFSIS) yn ein harchwilio’n rheolaidd dan y cynllun hwn sydd wedi’i achredu ar gyfer EN45004 (Archwilio) ac EN45011 (Ardystio).

....

....

The British Egg Industrial Council (BEIC) was set up in 1986 to represent the UK egg industry. Its members are the 11 major organisations concerned with the egg industry. It is funded by subscriptions from egg packers and producers who produce more than 85% of the UK's eggs.

..

Cafodd y Cyngor Diwydiant Wyau Prydain (BEIC) ei sefydlu ym 1986 i gynrychioli diwydiant wyau y DU. Yr 11 sefydliad mawr sy’n ymwneud â’r diwydiant wyau yw ei aelodau. Tanysgrifiadau oddi wrth bacwyr a chynhyrchwyr wyau sy’n cynhyrchu mwy na 85% o wyau y DU sy’n ei ariannu.

....

The British Free Range Egg Producers Association

https://www.bfrepa.co.uk/

....

The association was established in 1991 and now has over 500 producer members who keep between them over 11.5million hens. The association represents free range producers at government level, on the Freedom Food Laying Hens standards group, NFU Poultry Board and the BFREPA Chairman is also an Officeholder and Director of the British Egg Industry Council (BEIC).

..

Sefydlwyd y gymdeithas ym 1991 ac mae ganddi bellach fwy na 500 o aelodau sy’n gynhyrchwyr sy’n cadw mwy nag 11.5 miliwn o ieir rhyngddyn nhw. Mae’r gymdeithas yn cynrychioli cynhyrchwyr maes ar lefel y llywodraeth, ar y grŵp safonau Dodwyr Bwyd Rhyddid, Bwrdd Dofednod Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ac mae Cadeirydd Cymdeithas Cynhyrchwyr Wyau Maes Prydain (BFREPA) hefyd yn Ddeiliad swydd ac yn Gyfarwyddwr Cyngor Diwydiant Wyau Prydain (BEIC).

....

 

....

Defra is a ministerial department, supported by 33 agencies and public bodies.They are the UK government department responsible for safeguarding our natural environment, supporting our world-leading food and farming industry, and sustaining a thriving rural economy.

..

Adran weinidogol yw Defra, sy’n cael cefnogaeth 33 o asiantaethau a chyrff cyhoeddus. Y nhw yw adran llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am ddiogelu ein hamgylchedd naturiol, cefnogi ein diwydiant bwyd ac amaeth o’r radd flaenaf, a chynnal ein heconomi wledig ffyniannus.

....

The Royal Pharmaceutical Society

https://www.rpharms.com/

....

The Royal Pharmaceutical Society (RPS) leads the profession of pharmacy to improve the public’s health and wellbeing. The RPS is the professional membership body for pharmacists and pharmacy in Great Britain and an internationally renowned publisher of medicines information.

..

Mae’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol (RPS) yn arwain y proffesiwn fferyllol i wella iechyd a llesiant y cyhoedd. Corff o aelodau proffesiynol ar gyfer fferyllwyr a fferylliaeth ym Mhrydain yw’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol sy’n cyhoeddi gwybodaeth am feddyginiaethau ac sy’n enwog am hynny’n rhyngwladol.

....

....

The Humphrey Feeds Mill was the first approved Layer Feed Manufacturer in the UK for Marks & Spencer. We are also approved for manufacturing other varieties of feeds such as broiler breeder feeds, non-GM feeds and organic feeds.

..

Melin Humphrey Feeds oedd y Gweithgynhyrchwr Bwyd Dodwyr cyntaf i gael ei gymeradwyo yn y DU ar gyfer Marks &Spencer.

Rydyn ni hefyd wedi’n cymeradwyo am weithgynhyrchu mathau eraill o fwydydd fel bwydydd bridio brwyliad, bwydydd di-GM a bwydydd organig.

....