....  An 85-year history dedicated to poultry  ..  Hanes 85 mlynedd o weithio’n benodol â dofednod  ....

....

An 85-year history dedicated to poultry

..

Hanes 85 mlynedd o weithio’n benodol â dofednod

....

....

Humphrey Feeds & Pullets is a family business established by John Humphrey in 1932.  Having been pensioned out of the RAF following an injury, he bought North Fields Poultry Farm (still the location of the head office of the group of businesses) at Twyford, Hampshire, from where he set in motion three generations of egg production.

John was quick to realise that he needed to control his own inputs, and so reared his own birds and fed them with his own feed, laying the foundations for the successful poultry feed and pullets business that operates today.

Initially all his birds were free range, but the eggs they produced were seasonal, being only available in the summer - eggs had to be pickled in order for them to ‘keep’ over the winter months.   John heard of developments in the US, where birds were housed indoors to  create a constant summer, which enabled him to sell eggs all year round. 

1940s

..

Busnes teuluol yw Humphrey Feeds & Pullets, a sefydlwyd ym 1932 gan John Humphrey.

Ar ôl gadael yr RAF gyda phensiwn ar ôl cael ei anafu, fe brynodd Fferm Dofednod North Fields yn Twyford, Hampshire (dyna leoliad prif swyddfa’r grŵp o fusnesau hyd heddiw), ac oddi yno fe gychwynnodd dair cenhedlaeth o gynhyrchu wyau.

Sylweddolodd John yn fuan fod angen iddo reoli’i fewnbwn ei hun, ac felly fe fagodd ei adar ei hun a’u bwydo nhw â’i fwyd adar ei hun, gan osod y sylfeini ar gyfer y busnes cywennod a bwyd dofednod llwyddiannus sy’n bodoli heddiw.

Ar y cychwyn, roedd ei adar i gyd yn adar maes, ond roedd y wyau roedden nhw’n eu cynhyrchu’n dymhorol, ac ar gael yn yr haf yn unig – roedd rhaid piclo’r wyau er mwyn iddyn nhw ‘gadw’ dros fisoedd y gaeaf.

Fe glywodd John am ddatblygiadau yn yr Unol Daleithiau, lle roedd adar yn cael eu rhoi dan do i greu haf cyson, ac fe alluogodd hyn ef i werthu wyau drwy gydol y flwyddyn.

1940au

....

....

In 1942 two second-hand houses with cages were purchased and although these had to remain empty for most of the war period, eventually they held 2,000 and 1,344 birds respectively. 

Mr Humphrey then built three brick houses with corrugated roofing. In all three houses, electric lighting gave laying birds a 14 – hour day. The birds’ performance was individually recorded on paper sheets stuck to the front of the top tier mash troughs which were at a suitable height for writing.

Besides being a large-scale producer of commercial eggs – up to 120 cases a week were collected by the packing station – John Humphrey was an accredited breeder with 2,000 head of breeding stock.

..

Ym 1942, prynwyd dau gwt ail-law gyda chewyll ac, er y bu’n rhaid i’r rhain fod yn wag am y rhan fwyaf o gyfnod y rhyfel, yn y diwedd roedd y naill yn dal 2,000 o adar a’r llall yn dal 1,344 o adar.

Yna, fe adeiladodd Mr Humphrey dri chwt bric â thoeau o haearn rhychog. Yn y tri chwt, roedd golau trydan yn creu diwrnod 14 awr i’r adar dodwy. Cofnodwyd perfformiad unigol yr adar ar ddalennau papur wedi’u gludo ar flaen y cafnau llith ar yr haen uchaf a oedd ar uchder addas i fedru ysgrifennu arnyn nhw.

Yn ogystal â bod yn gynhyrchwr wyau masnachol ar raddfa fawr – roedd yr orsaf bacio yn casglu hyd at 120 cês yr wythnos – roedd John Humphrey yn fridiwr trwyddedig â stoc bridio o 2,000 o adar.

....

....

1950s – 70s

The main farm, covered 55 acres of land, which was large enough for rearing, breeding and laying stock (you would never put those three enterprises on the one site today!).  Grass was the only crop grown and every blade of it was utilised for the poultry.  Part of the grass was grazed by the birds with a cut taken at the end of April and delivered to the grass dryer on the farm. Each year five acres of grassland was ploughed, allowed to lie fallow during the summer and then re-seeded in the autumn.  The grass was cut up to a further 5 times during the season and then stored in hay-box units.

The grass meal produced from the dryer was incorporated in the layers mash produced in the feed mill developed in one end of a timber building which had been converted for the purpose.  The feed manufacturing equipment consisted of the hammer mill, a 1 ton mixer and three Crittall silos.  There was a concrete pit into which up to 12 tonne of grain could be stored from the delivery lorry before elevating into the silos – how things have changed today!

John had always wanted to control his key inputs: rearing his own birds, and fed his own feed. Initially he bought a concentrate from Silcock to add to the main raw materials, but in the 1960s the mill was significantly upgraded to allow complete feeds to be manufactured from materials purchased and milled on site, dispensing with buying in concentrates. Feed was delivered to the growing number of farms by tractor, until 1971 when the first lorry was purchased.

1980s – 90s

More HGV’s were jointly bought to supply rearing and laying feed to friends.  In 1984 a modern new mill was commissioned.  This remains a ‘cutting edge’ plant, designed specifically to manufacture poultry mash.  In 1991 a further enhancement was the installation of a pelleting plant which, along with a mash cooling capability, was designed to address the then recent bio-security issues raised by Edwina Curry – this mill was labelled by Feed International as ‘The 21st Century Feed Mill’.

The pelleting plant originally supplied feed to broiler producers across the south of England, but that market has changed, allowing the business to focus on the growing number of free range egg producers, and the manufacture of organic feeds.

We continue to invest in the feed business, spending £1 million in the last 3 years alone.  We continue to develop and refine the plant to ensure that our offer to customers meets their requirements.  Our key area of expertise is producing optimal grists for poultry.  We have a specially developed computer controlled grinder which allows us to custom make up to 18 different grists for different types of poultry – consistently.

2000s

Our organic poultry feeds have consistent, proven performance benefits; nurturing optimal performance from layers and broilers through careful use of organic raw materials.

Humphrey Feeds continues to develop its feed business as an independent specialist poultry feed producer, and we see a good future for our approach of uncompromised nutrition, experienced service and a flexible approach to customers – giving them what they want – cost effective feed and advice.

..

1950au – 70au

Roedd gan y brif fferm 55 erw o dir, ac roedd yn ddigon mawr ar gyfer stoc magu, bridio a dodwy (fyddech chi byth yn rhoi’r tair menter hynny ar yr un safle heddiw!). Roedd yr unig gnwd roedden nhw’n ei dyfu ac fe fyddai pob glaswelltyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y dofednod. Fe fyddai’r adar yn pori rhan o’r glaswellt ac, ar ddiwedd mis Ebrill, fe fyddai rhywfaint yn cael ei dorri a’i gludo i’r sychwr glaswellt ar y fferm. Bob blwyddyn, fe fyddai pum erw o borfa’n cael ei aredig a’i adael i fraenaru yn ystod yr haf, ac yna fe fyddai’n cael ei ail-hadu yn yr hydref. Fe fyddai’r gwair yn cael ei dorri hyd at 5 gwaith yn ystod y tymor ac yna’i storio mewn unedau bocsys gwair.

Fe fyddai’r bwyd gwair roedd y sychwr yn ei gynhyrchu’n cael ei gynnwys yn y llith a fyddai’n cael ei gynhyrchu ar gyfer dodwyr yn y felin fwyd a oedd wedi’i datblygu yn un pen o adeilad pren a oedd wedi’i addasu i’r pwrpas. Roedd y cyfarpar gweithgynhyrchu bwyd yn cynnwys melin forthwyl, cymysgwr 1 tunnell a thri seilo Crittall. Roedd yna bydew concrid lle gellid storio hyd at 12 tunnell o rawn oddi ar y lori gludo cyn ei godi i mewn i’r seilos – fel mae pethau wedi newid heddiw!

Roedd John wastad wedi bod eisiau rheoli ei fewnbynnau allweddol: yn magu ei adar ei hun, ac yn eu bwydo â’i fwyd ei hun. I ddechrau, fe fyddai’n prynu dwysfwyd oddi wrth Silcock i ychwanegu at y prif ddeunyddiau crai, ond yn y 1960au fe uwchraddiwyd y felin yn sylweddol fel bod bwydydd cyflawn yn cael eu gweithgynhyrchu o ddeunyddiau a oedd wedi’u prynu a’u malu ar y safle, gan olygu nad oedd yn rhaid prynu dwysfwyd o rywle arall. Fe fyddai tractorau’n cludo bwyd i nifer cynyddol o ffermydd, nes prynwyd y lori gyntaf ym 1971.

1980au – 90au

Prynwyd mwy o gerbydau nwyddau trwm ar y cyd i gyflenwi bwyd magu a dodwy i ffrindiau. Ym 1984, comisiynwyd melin newydd fodern. Mae hon yn dal i fod yn felin sydd ar flaen y gad, wedi’i chynllunio’n benodol i weithgynhyrchu llith dofednod. Ym 1991, gwelwyd gwelliant pellach pan osodwyd melin creu peledi a oedd, yn ogystal â gallu oeri’r llith, wedi’i chynllunio i ateb y materion roedd Edwina Currie wedi’u codi ar y pryd ynglŷn â bioddiogelwch – yn ôl label Feed International, roedd hon yn felin fwyd ar gyfer yr 21ain ganrif.

Yn wreiddiol, roedd y felin creu peledi’n cyflenwi bwyd i gynhyrchwyr brwyliaid ledled de Lloegr, ond mae’r farchnad honno wedi newid, gan adael i’r busnes ganolbwyntio ar y nifer cynyddol o gynhyrchwyr wyau maes, ac ar gynhyrchu bwydydd organig.

Rydyn ni’n dal i fuddsoddi yn y busnes bwyd, yn gwario £1 miliwn yn y 3 blynedd diwethaf yn unig. Rydyn ni’n dal i ddatblygu a gwella’r felin i wneud yn siŵr bod ein cynnig i’n cwsmeriaid yn diwallu eu gofynion. Ein maes arbenigol allweddol ni yw cynhyrchu’r mâl gorau posibl i ddofednod. Mae gennym ni falwr arbennig gyda dyfais rheoli cyfrifiadurol sy’n caniatáu i ni allu gwneud 18 math gwahanol o fâl ar gyfer gwahanol fathau o ddofednod – yn gyson.

2000au

Mae wedi’i brofi bod ein bwyd dofednod organig ni’n arwain at berfformiad da a chyson; mae defnyddio deunyddiau crai organig yn ofalus yn sicrhau bod y dodwyr a’r brwyliaid yn perfformio ar eu gorau.

Mae Humphrey Feeds yn parhau i ddatblygu ei fusnes bwyd fel cynhyrchydd bwyd dofednod arbenigol annibynnol, ac rydyn ni’n gweld dyfodol da i’n dull digyfaddawd ni o weithredu o ran maeth, ein gwasanaeth profiadol a’n dull hyblyg o drin cwsmeriaid - gan roi iddyn nhw’r hyn y maen nhw ei eisiau – cyngor a bwyd cost-effeithiol.

....