....  A quality system you can trust  ..  System ansawdd y gallwch chi ymddiried ynddi  ....

....

A quality system you can trust

..

System ansawdd y gallwch chi ymddiried ynddi

....

....

We have an integrated quality system that satisfies the requirements of all internal and external audits.  Our audit programme continually verifies our standards and processes, the results of which are regularly reviewed to ensure continual improvement in the efficiency and traceability of the manufacturing and rearing process.

Our approach to producing our feeds has remained constant.  We use a narrow selection of raw materials that are consistent in quality and nutritionally wholesome in our feeds.  Incoming materials are sampled and inspected prior to acceptance.  All feeds are automatically sampled and assessed before being cleared for dispatch.

We rear our pullets to industry and regulatory standards to deliver robust pullets capable of maximising egg production.  Birds are vaccinated to a comprehensive programme to ensure pullet health.  In some circumstances it may be possible to tailor the vaccine requirement to meet specific customer requirements.  

Our quality system includes the following elements:

Hazard Analysis Critical Control Point System (HACCP)
A preventative approach to food safety addressing physical, chemical and biological hazards.  It is a systematic approach to food safety, and is an essential element of our quality control and due diligence for food safety.

Biosecurity
We ensure that the mill is kept clean and all doors are shut.  Our Total Clean Policy (TCP) encompasses the mill, the feed, distribution and the environment.  Microbiological security of the mill and surrounding area is of paramount importance to the effectiveness of the poultry feed and to the health and performance of livestock.

Microbial Analysis
Due to our commitment to producing clean poultry feed, we submit approximately 100 samples of raw materials for salmonella testing per month.  This level of scrutiny is 50 times higher than the legal minimum, and means that over 20 years we have an extensive database of information about Enterobacteriaceae and Salmonella.   All stages of the production process are subjected to thorough testing from raw material, production process, finished feed, out loading and delivery of feed.

Termin 8
A salmonella inhibitor can be included in our feeds to eliminate micro-organisms and give extended protection to the livestock on the farm.

Vehicle Cleaning
All vehicles are subjected to thorough cleaning and disinfecting.  Discharge and loading takes place in bays where security doors prevent access of vermin and wild birds.  All operations are constantly under scrutiny for improvement.

..

Mae gennym ni system ansawdd integredig sy’n bodloni gofynion yr holl archwiliadau mewnol ac allanol. Mae ein rhaglen archwilio’n cadarnhau ein safonau a’n prosesau yn barhaus, a chaiff y canlyniadau eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau bod y broses gweithgynhyrchu a magu’n gwella’n barhaus i ddod yn fwy effeithlon ac yn haws ei holrhain.

Mae ein dull o fynd ati i gynhyrchu ein bwydydd wedi aros yn gyson. Rydyn ni’n defnyddio detholiad cul o ddeunyddiau crai sy’n gyson o ran ansawdd ac yn faethlon iachus yn ein bwydydd. Mae deunyddiau sy’n dod i mewn yn cael eu samplo a’u harchwilio cyn eu derbyn. Mae’r holl fwydydd yn cael eu samplo a’u hasesu fel mater o drefn cyn eu clirio i’w hanfon allan.

Rydyn ni’n magu ein cywennod i safonau’r diwydiant a safonau rheoliadol er mwyn cynhyrchu cywennod cryf sy’n gallu sicrhau bod cymaint o wyau â phosibl yn cael eu cynhyrchu. Mae adar yn cael eu brechu’n unol â rhaglen gynhwysfawr i sicrhau iechyd y cywennod. Mewn rhai amgylchiadau, fe allai fod yn bosibl addasu’r gofyniad o ran brechu i ddiwallu gofynion penodol cwsmeriaid.

Mae ein system ansawdd yn cynnwys yr elfennau a ganlyn:

System Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol (HACCP)

Dull ataliol o drin diogelwch bwyd sy’n rhoi sylw i beryglon ffisegol, cemegol a biolegol. Mae’n ddull systematig o drin diogelwch bwyd, ac mae’n elfen hanfodol o’n system rheoli ansawdd a diwydrwydd dyladwy ar gyfer diogelwch bwyd.

Bioddiogelwch

Rydyn ni’n sicrhau bod y felin yn cael ei chadw’n lân a bod yr holl ddrysau’n cael eu cau. Mae ein Polisi Glendid Llwyr yn cwmpasu’r felin, y bwyd, y dosbarthu a’r amgylchedd. Mae diogelwch microbiolegol y felin a’i chyffiniau yn hollbwysig i effeithiolrwydd y bwyd dofednod ac i iechyd a pherfformiad da byw.

Dadansoddiad Microbaidd

Oherwydd ein hymrwymiad i gynhyrchu bwyd dofednod glân, rydyn ni’n rhoi tua 100 o samplau o ddeunyddiau crai ar brawf am salmonela bob mis. Mae craffu i’r graddau hyn 50 gwaith yn uwch na’r gofyniad cyfreithiol, ac mae’n golygu ein bod ni wedi adeiladu cronfa ddata helaeth o wybodaeth am Enterobacteriaceae a Salmonela dros 20 mlynedd. Mae pob cam o’r broses gynhyrchu’n destun profion trylwyr, o ddeunyddiau crai, y broses gynhyrchu, bwyd gorffenedig, llwytho allan a danfon bwyd.

Termin 8

Gellir cynnwys atalydd salmonela yn ein bwydydd i gael gwared â micro-organeddau ac i roi amddiffyniad estynedig i’r da byw ar y fferm.

Glanhau Cerbydau

Mae pob cerbyd yn cael ei lanhau a’i ddiheintio’n drylwyr. Mae dadlwytho a llwytho’n digwydd mewn cilfachau lle mae drysau diogelwch yn atal fermin ac adar gwyllt rhag dod i mewn. Rydyn ni’n chraffu ar yr holl weithredoedd yn gyson i weld sut gellid eu gwella.

....